Czas wolny

Darmowa książka z oferty Legimi

Przejdź na stronę www Partnera
Rabaty
Regulamin
Lista placówek
kod
Aby pobrać rabat
Opis oferty

Cieszymy się, że wybrałeś ubezpieczenie Generali, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkową Promocję! W ramach jej możesz otrzymać kupon na pobranie darmowej książki u naszego Partnera -Legimi.

Legimi S.A. to prekursor i lider na rodzimym rynku abonamentowego dostępu do cyfrowych książek.

Serwis www.legimi.pl umożliwia czytanie i słuchanie nawet 200 000 książek w subskrypcji. Wśród nich znajdziesz największe bestsellery i gorące nowości

Odbierz swój Kupon i pobierz bezpłatnie ebook lub synchrobook z bogatej oferty Legimi.

Wejdź na www.legimi.pl/czytaj-z-generali i sprawdź listę książek biorących udział w Promocji.

Liczba kuponów jest ograniczona, liczy się kolejność pobrań kuponów.

Możesz pobrać 1 KUPON jednorazowego użytku uprawniający do pobrania jednej książki.

Jak skorzystać z rabatu?
O czym warto pamiętać?
Regulamin promocji

Regulamin Promocji Książka od Generali

 

Regulamin obowiązuje od 18.09.2023 do 31.01.2025

Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 25952, o kapitale zakładowym 63.500.000 PLN wpłacony w całości, NIP 521-28-87-341, oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, o kapitale zakładowym 236.509.000 PLN wpłacony w całości, NIP 526-23-49-108, należące do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS pod nr 26, w ramach Programu Rabatowego Generali zwanego dalej „Książka od Generali” lub „Promocją”.

Program Rabatowy Generali został opracowany i jest obsługiwany przez Generali oraz Agencję i360 Sp. z.o.o. i wykorzystywany jest do budowania lojalności klientów Generali oraz budowania marki Generali.

 

§ 1 Definicje 

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Aktywna Polisa – umowa ubezpieczenia, której zawarcie zostało potwierdzone Polisą, której okres ochrony ubezpieczeniowej przypada w całości lub w części w czasie trwania Promocji, niezależnie od daty wystawienia Polisy lub zawarcia Umowy Ubezpieczenia.

Generali – Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 25952, kapitał zakładowy 63.500.000 PLN wpłacony w całości, NIP 521-28-87-341, lub Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 236.509.000 PLN wpłacony w całości, NIP 526-23-49-108,  należąca do Grupy Generali figurująca w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS pod nr 26.

Agencja – i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90- 057 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, odpowiadająca za utrzymanie platformy służącej do obsługi Promocji prowadzonych przez Generali we współpracy z partnerami zewnętrznymi Generali ((w tym również prowadzonych dla marki Generali AGRO, która jest znakiem towarowym Generali), dalej „Platforma Rabatowa”.

Klient Generali - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą spełniła warunki udziału w Programie Rabatowym Generali oraz Promocji, która posiada jedną z wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu Programu Rabatowego Generali, Aktywnych Umów Ubezpieczenia.

Kupon - kod alfanumeryczny w postaci ciągu znaków, wygenerowany przez Partnera i przekazany Generali; upoważniający Uczestnika Promocji do odebrania darmowej książki (ebooka) na dedykowanej stronie w domenie Legimi.

Platforma Rabatowa – strona internetowa udostępniona Generali przez Agencję, w której Klienci Generali mają możliwość pobrania Kuponów do skorzystania z promocji prowadzonych w ramach Programu Rabatowego Generali

Regulamin Programu Rabatowego Generali - zbiór zasad regulujących świadczenie usług za pośrednictwem Platformy Rabatowej.

Regulamin - regulamin określający zasady Promocji.

Strona Internetowa - strona internetowa Generali dostępna pod adresem www.generali.pl.

Ubezpieczenie Generali – jeden z produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

§ 2  Czas trwania Promocji

Promocja trwa w okresie od 11.09.2023 do 31.01.2025  lub do wyczerpania puli Kuponów.


§ 3 Uczestnictwo w Promocji

 1. Promocja skierowana jest do Klientów Generali posiadających Aktywne Polisę Ubezpieczenie Generali, które są zarejestrowane na Platformie Rabatowej zgodnie z Regulaminem Programu Rabatowego Generali, który znajduje się na Platformie Rabatowej (dalej: „Uczestnik Promocji”).
 2. Przydzielenie Kuponu Uczestnikowi Promocji odbywa się na Platformie Rabatowej po rejestracji Klienta, akceptacji udziału w Promocji na zasadach określonych
  w niniejszym Regulaminie oraz kliknięciu w pole „Pobierz kupon”. Pobranie Kuponu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Kupon przydzielony do Uczestnika Promocji zostanie wyświetlony po kliknięciu w pole „Pobierz Kupon”.


§ 4 Zasady Promocji

 1. Promocja polega na otrzymaniu przez Uczestnika Promocji Kuponu, który może wykorzystać na pobranie jednego ebooka na stronie  www.legimi.pl/czytaj-z-generali
 2. Pobranie ebooka następuje do biblioteki w koncie użytkownika serwisu Legimi. Z ebooka można korzystać na zasadach określonych w regulaminach serwisu.
 3. Ebooki otrzymane w akcji promocyjnej można czytać bezterminowo w aplikacjach Legimi, dostępnej na smartfony, tablety, wybrane modele czytników ebooków, a także komputery. Ebooków nie można ściągnąć na dysk komputera. Są one dostępne jedynie w aplikacji Legimi (również offline).
 4. Kupon można wykorzystać wyłącznie na stronie  www.legimi.pl/czytaj-z-generali
 5. Liczba Kuponów jest ograniczona do 10 000 sztuk miesięcznie.
 6. Przy przydzielaniu kuponów Klientom decydujące znaczenie ma kolejność pobrań Kuponów. W momencie, gdy pula Kuponów dostępnych w danym miesiącu będzie mniejsza niż 100 sztuk - na Platformie Rabatowej pojawi się informacje o wyczerpującej się puli.


§ 5 Reklamacje

 1. Osoba, która uważa, że jej prawa związane z uczestnictwem w Promocji zostały naruszone, ma prawo zgłosić do Generali reklamację.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia na podany adres mailowy Generali, na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu, jednakże termin może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Generali. Składający reklamacje zostanie poinformowany
  o przedłużającym się ponad 30 dni kalendarzowych terminie rozpatrywania reklamacji.
 3. Reklamacje należy składać:
  1. ustnie, tj. telefonicznie pod numer telefonu +48 913 913 913 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) lub osobiście w siedzibie lub jednostce Generali obsługującej Klienta,
  2. w formie pisemnej, doręczona osobiście lub przesyłką pocztową na adres siedziby Generali:
   Generali T.U. S.A.
   Ul. Senatorska 18
   00-082 Warszawa
   z dopiskiem: Reklamacja dot. Promocji „Książka od Generali”
  3. w formie elektronicznej (wysyłając na adres e-mail: program.rabatowy@generali.pl wpisując w tytule maila: „Reklamacja: Książka od Generali” O decyzji składający reklamację zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres,
   z którego została wysłana reklamacja, lub na wskazany adres korespondencyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej. Decyzja w przedmiocie reklamacji w ramach postępowania reklamacyjnego objętego niniejszym Regulaminem nie wyklucza prawa Klienta Generali do dochodzenia swoich uprawnień na zasadach ogólnych, w tym występując na drogę postępowania sądowego.


§ 6 Dane osobowe

 1. Administrator danych osobowych

Administratorami danych osobowych Uczestników Promocji jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A . Z Administratorami można się skontaktować:

  1. listownie, wysyłając pismo na adres siedziby : ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: centrumklienta@generali.pl
  3. telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.
 1. Inspektor Ochrony Danych

Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres siedziby administratorów. .

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Promocji mogą być przetwarzane w celu:

 1. wykonania umowy o udział w Promocji, w tym zorganizowania i przeprowadzenia Promocji zgodnie z Regulaminem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)2.wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. wynikających z przepisów o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 2. analitycznym (doboru usług do potrzeb klientów i optymalizacji produktów będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu polegającego na doskonaleniu jakości produktów i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. badania satysfakcji klientów będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na określaniu jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
 5. oferowania produktów i usług podmiotów należących do Grupy Generali w Polsce (marketing bezpośredni), co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu  administratora polegającego na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej. Obejmuje to także dostarczanie informacji o produktach i usługach innych podmiotów
  z Grupy Generali oraz jej dostosowanie do tego co zostanie uznane za odpowiadające potrzebom i indywidualnym uwarunkowaniom Klienta Generali, w oparciu o profil Klienta Generali (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Powyższe nie uchybia prawu przetwarzania danych osobowych w innych celach, w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Długość okresu przechowywania danych osobowych Uczestników Promocji zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Dane osobowe Uczestników Promocji są przechowywane:

 1. gdy podstawą przetwarzania jest zgoda - do momentu wycofania zgody;
 2. gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy – do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających;
 3. gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na administratorze obowiązek prawny - przez okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania danych;
 4. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

 1.  Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Promocji są ujawniane kontrahentom, z którymi współpracują administratorzy np. Agencji, firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług IT.
Dane osobowe Uczestników Promocji są przekazywane także uprawnionym do tego
organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Uczestnikom Promocji przysługują następujące uprawnienia :

  1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda),w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;;
  2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  3. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  4. prawo usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę prawnie uzasadniony interes;
  6. prawo przenoszenia danych; 
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji bez podania danych osobowych nie jest możliwe wzięcie udziału w Promocji.


§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Każdy Uczestnik Promocji może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w Promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji w dowolnym momencie, co nie będzie naruszać praw Uczestników Promocji nabytych przed dokonaniem zmiany.
 3. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Generali może zakończyć Promocję lub dokonać zmian w Regulaminie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Generali opublikuje informację na Stronie Internetowej, ze stosownym wyprzedzeniem. W takim przypadku wszelkie uprawnienia nabyte przez Uczestników Promocji przed datą zakończenia Promocji lub zmiany Regulaminu będą realizowane aż do ich pełnego wykorzystania.
 4. Niniejsza Akcja nie stanowi sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 ro podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350).
 5. Po zakończeniu okresu obowiązywania Promocji nowe Rabaty nie są przyznawane.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Data 18.09.2023

 

Załącznik 1 – Lista polis, których dotyczy oferta

L.p.

Nazwa produktu

Majątkowe

1

Generali z myślą o domu

Komunikacyjne

2

Generali, z myślą o aucie

3

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

4

OC Krótkoterminowe

5

Pakiet Dealer Generali AutoProgram

6

Pakiet Dealer Generali AutoProgram

7

Pakiet DEALER WS

8

Pakiet DEALER WS KIA

9

Pakiet GENERALI AutoProgram Centrala

10

Pakiet Kamper GENERALI AutoProgram

11

Pakiet LEASING GENERALI AutoProgram

12

Pakiet Motocykle

13

Pakiet Motocykle GENERALI AutoProgram

14

Pakiet Motocykle GENERALI AutoProgram

15

Pakiet Punkta Sp. z o.o.

16

Produkt z partycypacją Importera Mazda

17

Assistance Komfort [15/30 dni]

18

Ubezpieczenie ryzyka utraty wartości pojazdu  klient własny i obcy

NNW

19

Grupowe reasekurowane ubezpieczenie

20

Grupowe ubezpieczenie NNW

21

Generali, z myślą o NNW

22

NNW Szkolne - Student

23

NNW Szkolne - Uczeń

24

Generali z myślą o Tobie

Rolne

25

Generali, z myślą o rolniku

Turystyczne

26

Generali, z myślą o podróży

Życie i zdrowie

27

"Ubezpieczenie z Przyszłością - PLUS" ze składką regularną

28

Bancassurance - obsługa lokat i produktów strukturyzowanych.

29

Beneficio ze składką jednorazową

30

Concordia Grupowe Ubezpieczenie na Życie

31

Generali "Perspektywa"

32

Generali "Ubezpieczenie z Przyszłością" ze składką regularną

33

Generali Beneficio

34

Generali OmniProfit Platinum

35

Generali ProFamilia

36

Generali ProFamilia - wariant M1

37

Generali, z myślą o całym życiu

38

Generali, z myślą o dziecku

39

Generali, z myślą o życiu

40

Generali, z myślą o życiu - Grupa Otwarta

41

Generali, z myślą o życiu (5 lat)

42

Generali, z myślą o życiu PLUS

43

Grupa Otwarta

44

Grupowe CERTUM / CERTUM MAX

45

Grupowe reasekurowane ubezpieczenie

46

Grupowe terminowe ubezpieczenie na życie

47

Grupowe ubezpieczenie na dożycie z UFK

48

Grupowe ubezpieczenie na życie "Czesne"

49

Grupowe ubezpieczenie na życie dla małych i średnich firm Plus

50

Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie

51

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie

52

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

53

Grupowe ubezpieczenie na życie kredytobiorców niepowiązane z kredytem, ze składką jednorazową

54

Grupowe ubezpieczenie na życie kredytobiorców niepowiązane z kredytem, ze składką regularną

55

Grupowe ubezpieczenie na życie małych i średnich firm

56

Grupowe ubezpieczenie na życie małych i średnich przedsiębiorstw

57

Grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem BankAssurance

58

Grupowe ubezpieczenie NNW

59

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne

60

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne II

61

Grupowe zdrowotne majątkowe

62

Grupowe Zdrowotne na Życie

63

Indywidualna kontynuacja grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym

64

Indywidualna Kontynuacja Ubezpieczenie Grupowego

65

INDYWIDUALNE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ZYCIE

66

Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców niepowiązane z kredytem, ze składką jednorazową

67

Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców niepowiązane z kredytem, ze składką regularną

68

Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców powiązane z kredytem, ze składką jednorazową

69

Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców powiązane z kredytem, ze składką regularną

70

Indywidualny plan finansowy IDEA

71

IZD ZYCIE I DOZYCIE

72

Kapitalny Portfel

73

Kapitałowy Plan Emerytalno - Inwestycyjny

74

Komfort Oszczędzania Plus ze składką regularną

75

Komfort Oszczędzania ze składką jednorazową

76

LeoLife

77

LeoLife Transfer

78

Lew Opiekun

79

Mój Plan Finansowy

80

OmniProfit Premium ze składką jednorazową

81

OmniProfit Premium ze składką regularną

82

OmniProfit ze składką jednorazową

83

OVB Future Invest

84

Plan Oszczędnościowy dla Dziecka

85

Plan Zabezpieczenia Bieżących Potrzeb Rodziny

86

Produkt inwestycyjny ze składką jednorazową dla banku Millenium - wersja masowa

87

ProFamilia

88

Systematyczny Plan Emerytalno-Inwestycyjny

89

Terminowe Ubezpieczenie na Życie "Pomyśl o przyszości Bliskich"

90

Ubezpieczenie dla kredytobiorców

91

Ubezpieczenie dla policjantow

92

Ubezpieczenie Emerytalno - Inwestycyjne

93

Ubezpieczenie na Życie "Lew Senior"

94

Ubezpieczenie na Życie i Dożycie "Lew Partner"

95

Ubezpieczenie na Życie z Częściowymi Wypłatami Kapitału "Lwia Perspektywa"

96

Ubezpieczenie na Życie z Częściowymi Wypłatami Kapitału "Plan Finansowy"

97

Ubezpieczenie niskiego wkładu

98

Ubezpieczenie NNW Lew Student

99

Ubezpieczenie NNW Lew Uczeń

100

Ubezpieczenie NNW z indywidualizacją opłaceń

101

Ubezpieczenie od utraty pracy

102

Ubezpieczenie pakietowe

103

Ubezpieczenie pomostowe

104

Ubezpieczenie Posagowe "Lew Junior"

105

Ubezpieczenie Posagowe "Perspektywa Dziecka"

106

Ubezpieczenie Posagowe "Przyszłość Dziecka"

107

Ubezpieczenie Rodzinne

108

Ubezpieczenie Terminowe "Lwia Ochrona"

109

Ubezpieczenie Terminowe Evento

110

Ubezpieczenie z przyszłością - Firma

111

Ubezpieczenie z przyszłością - Firma PLUS

112

Ubezpieczenie z przyszłością – PLUS ze składką jednorazową

113

Wygodne Strategie

 

 

Partnerzy