Zdrowie i uroda

120 zł rabatu na pierwsze zamówienie na Dietly
przy zamówieniu za min 900zł
Przejdź na stronę www Partnera
Rabaty
Regulamin
Lista placówek
kod
Aby pobrać rabat
Opis oferty

Dietly to klucz do zdrowego odżywiania! To miejsce, gdzie masz dostęp do ponad 400 cateringów dietetycznych, w tym topowych marek jak Maczfit, AfterFit, czy Super Menu. Dzięki opcji personalizacji diety/posiłków, możesz budować swoje menu nawet codziennie! Wybór ułatwia ponad 500 tys. zweryfikowanych opinii użytkowników.

Skorzystaj z wyjątkowej oferty na Dietly! Zgarnij 120 zł zniżki na pierwsze zamówienie, którą możesz łączyć z rabatami do -35% na setki cateringów dietetycznych dostępnych na dietly.pl/promocje.  Jedz smacznie i ciesz się korzyściami z naszego rabatu! Zacznij z Dietly już dziś!

Z rabatu możesz skorzystać na Dietly.pl oraz w aplikacji Dietly.

Możesz pobrać 1 KOD RABATOWY jednorazowego użytku.

Jak skorzystać z rabatu?
O czym warto pamiętać?
Regulamin promocji

Regulamin Promocji Generali –Dietly

Regulamin obowiązuje od 07.03.2024 do 31.12.2024

Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 25952, kapitał zakładowy 63.500.000 PLN wpłacony w całości, NIP 521-28-87-341, oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 236.509.000 PLN wpłacony w całości, NIP 526-23-49-108, należące do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS pod nr 26, w ramach Programu Rabatowego Generali zwanego dalej „Promocją Generali –Dietly

 1. ” lub „Promocją”.
 2.  Program Rabatowy Generali został opracowany i jest obsługiwany przez Generali oraz Agencję. i wykorzystywany jest do budowania lojalności klientów Generali oraz budowania marki Generali.

 

§ 1 Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Aktywna Polisa – umowa ubezpieczenia zawarta przez Klienta Generali z Generali, której zawarcie zostało potwierdzone Polisą, której okres ochrony ubezpieczeniowej przypada w całości lub w części w czasie trwania  Promocji, niezależnie od daty wystawienia Polisy lub zawarcia umowy ubezpieczenia i zapłacona została składka w wysokości i terminie wskazanym w  ww. umowie; 

Generali – Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 25952, kapitał zakładowy 63.500.000 PLN wpłacony w całości, NIP 521-28-87-341, oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 236.509.000 PLN wpłacony w całości, NIP 526-23-49-108,  należąca do Grupy Generali figurująca w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS pod nr 26.

Agencja – i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90- 057 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, odpowiadająca za utrzymanie platformy służącej do obsługi Promocji prowadzonych przez Generali we współpracy z partnerami zewnętrznymi Generali ((w tym również prowadzonych dla marki Generali AGRO, która jest znakiem towarowym Generali), dalej „Platforma Rabatowa”.

Klient Generali - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą spełniła warunki udziału w Programie Rabatowym Generali oraz Promocji, która posiada jedną z Aktywnych Umów Ubezpieczenia wymienionych na Liście Polis

Kod Rabatowy - kod alfanumeryczny w postaci ciągu znaków, wygenerowany przez Partnera i przekazany Generali, upoważniający Uczestnika Promocji do skorzystania z upustu cenowego udzielonego przez Partnera w wysokości określonej w Załączniku nr 1a do Regulaminu.

Karta Rabatowa – karta przekazana przez Generali Partnerowi Biznesowemu lub MSA zawierająca Kody Rabatowe.

Lista Polis -lista rodzajów ubezpieczeń/nazw produktów ofertowanych przez Generali, których posiadanie umożliwia rejestrację w Programie Rabatowym Generali,  dostępna jest na Platformie Rabatowej (na: https://rabaty.generali.pl/pdf/generali_polisy.pdf)

Menedżer Sprzedaży Agencyjnej (dalej MSA) – osoba fizyczna współpracująca z Generali na podstawie umowy o pracę, lub umowy cywilno-prawnej.

Oferta produktowa – produkty, które zostaną udostępnione przez Partnera, na które przysługuje Uczestnikowi Promocji zniżka wynikająca z Kodu Rabatowego. Produkty dostępne w ramach Oferty Produktowej, mogą być zmienione na mocy pisemnego porozumienia Stron. Zakres Oferty Produktowej znajduje się w Załączniku nr 1a do niniejszego Regulaminu.

Partner – MASTERLIFE SOLUTIONS SP. Z O. O.
NIP 5272725286, REGON 360250488, KRS 0000531599
adres: ul. CHŁODNA 51, 00-867 WARSZAWA, będący właścicielem strony www.dietly.pl  która świadczy na rzecz Uczestników Promocji usługi związane z realizacją Promocji, na zasadach określonych w Regulaminie.

Partner Biznesowy - agent ubezpieczeniowy Generali lub osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne na rzecz agenta ubezpieczeniowego Generali oraz inna osoba współpracująca z Generali.

Platforma Rabatowa – strona internetowa udostępniona Generali przez Agencję, w której Klienci Generali mają możliwość pobrania Kodu Rabatowego do prezentowanych Ofert Produktowych Partnerów.

Regulamin Programu Rabatowego Generali - zbiór zasad regulujących świadczenie usług za pośrednictwem Platformy Rabatowej.

Rabat – upust cenowy w wysokości wynikającej z Kodu Rabatowego udzielony przez Partnera Uczestnikowi Promocji na produkty z Oferty produktowej.

Regulamin - regulamin określający zasady Promocji.

Strona Internetowa - strona internetowa Generali dostępna pod adresem www.generali.pl.

Ubezpieczenie Generali – jeden z produktów wymienionych na liście polis, które umożliwiają rejestrację w Programie, która dostępna jest na https://rabaty.generali.pl/pdf/generali_polisy.pdf  , Uczestnik Promocji - Klient Generali, Partner Biznesowy lub Menadżer Sprzedaży Agencyjnej.

 

§ 2 Zasady Promocji 

 1. Regulamin określa zasady Promocji, w której mogą uczestniczyć Klienci Generali posiadający Aktywną Polisę Ubezpieczenia oraz Partnerzy Biznesowi i MSA, którzy zaakceptowali Regulamin.
 2. W Promocji nie mogą jednak uczestniczyć Klienci Generali:
  1. którzy w przeszłości podali nieprawdziwe dane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia lub w związku z zaistnieniem szkody lub w inny sposób świadomie działali na szkodę Generali.
  2. którzy posiadają w stosunku do Generali jakiekolwiek zaległości w zapłacie składki lub raty składki.
 3. Uczestnik Promocji nabywa prawo do otrzymania Kodu Rabatowego wyłącznie, jeśli spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Prawo do Rabatu wynikające z Kodu Rabatowego nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
 5. Regulamin dostępny jest na Platformie Rabatowej oraz w siedzibie spółki
  i w placówkach terenowych.

 

§ 3 Szczegółowe zasady przyznawania Rabatów

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i następnych niniejszego paragrafu, Klient Generali nabywa prawo do Kodu Rabatowego z chwilą zawarcia i opłacenia pierwszej składki Umowy Ubezpieczenia w Generali i przysługuje mu ono przez cały okres obowiązywania Umowy Ubezpieczenia z zastrzeżeniem § 2 ust.2.
 2. Warunkiem przystąpienia Klienta Generali do Promocji, poza spełnieniem warunku wymienionego w ust.1 niniejszego paragrafu, jest rejestracja na Platformie Rabatowej zgodnie z Regulaminem Programu Rabatowego Generali, który znajduje się na Platformie Rabatowej.
 3. Przydzielenie Kodu Rabatowego Klientowi Generali odbywa się na Platformie Rabatowej po rejestracji Klienta, akceptacji udziału w Promocji na zasadach określonych
  w niniejszym Regulaminie oraz kliknięciu w pole „Pobierz kod rabatowy” przy jednej z Ofert Produktowych Partnera. Pobranie Kodu Rabatowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Kod Rabatowy zostanie wyświetlony po kliknięciu w pole „Pobierz kod rabatowy”. Klient Generali ma możliwość przesłania Kodu Rabatowego na adres mailowy podany podczas Rejestracji lub przesłania go jako sms na nr telefonu podany podczas rejestracji.
 5. Partner Biznesowy lub MSA uzyskuje prawo do Kodu Rabatowego decyzją biznesową Generali.
 6. Kody rabatowe są przydzielane Partnerom Biznesowym i MSA:
  1. wybranym Partnerom Biznesowym na Platformie Rabatowej po rejestracji Partnera Biznesowego zgodnie z Regulaminem Programu Rabatowego dla Pośredników Generali, akceptacji udziału w Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz kliknięciu w pole „Pobierz kod rabatowy” przy jednej z Ofert Produktowych Partnera. Pobranie Kodu Rabatowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wówczas Partner Biznesowy ma możliwość przesłania Kodu Rabatowego na adres mailowy podany podczas Rejestracji lub przesłania go jako sms na nr telefonu podany podczas rejestracji.
  2. poza Platformą Rabatową za pomocą Karty Rabatowej, przesłanej w formie elektronicznej lub przekazanej w formie papierowej
 7. Uczestnicy Promocji posiadający Kod Rabatowy będą mieli możliwość zakupu w ramach Oferty Produktowej produktów Partnera z uwzględnieniem Rabatu w wysokości prezentowanej na Platformie Rabatowej. Wysokość Rabatów określa Załącznik nr 1a do Regulaminu.
 8. Rabat zostaje udzielony Klientowi Generali po wprowadzeniu przez Klienta Generali uzyskanego Kodu rabatowego podczas zakupów produktów z Oferty Produktowej za pośrednictwem strony internetowej Partnera
 9. Rabat przyznawany w ramach Promocji nie podlega sumowaniu ze zniżkami z innych programów promocyjnych organizowanych przez Generali. W przypadku, gdy dana osoba spełnia warunki uzyskania Rabatu na podstawie niniejszego Regulaminu i jednocześnie spełnia warunki uzyskania innej zniżki, to otrzyma ona wyłącznie jedną wybraną przez siebie zniżkę. W przypadku, gdy Klient posiadał będzie więcej niż jeden Kod Rabatowy, w ramach jednej transakcji uprawniony będzie do wykorzystania wyłącznie jednego Kodu Rabatowego.
 10. Każdemu Klientowi Generali, który spełnia warunki regulaminu, przysługuje 1 Kod Rabatowy na rok do każdej Oferty Produktowej.
 11. Realizacja wybranej przez Uczestnika Promocji oferty z Oferty Produktowej Partnera realizowana jest wyłącznie poprzez stronę www.dietly.pl oraz w aplikacji mobilnej Dietly

 

§ 4 Reklamacje

 1. Osoba, która uważa, że jej prawa związane z uczestnictwem w Promocji zostały naruszone, ma prawo zgłosić do Generali reklamację.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia na podany adres mailowy Generali, na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu, jednakże termin może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Generali. Składający reklamacje zostanie poinformowany
  o przedłużającym się ponad 30 dni kalendarzowych terminie rozpatrywania reklamacji.
 3. Reklamacje należy składać:

•          ustnie, tj. telefonicznie pod numer telefonu +48 913 913 913 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) lub osobiście w siedzibie lub jednostce Generali obsługującej Klienta,

•          w formie pisemnej, doręczona osobiście lub przesyłką pocztową na adres siedziby Generali:
Generali T.U. S.A.
Ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa
z dopiskiem: Reklamacja dot. Promocji „Promocja Generali – Dietly

•    w formie elektronicznej (wysyłając na adres e-mail: program.rabatowy@generali.pl wpisując w tytule maila: „Reklamacja: Promocja Generali – Dietly. O decyzji składający reklamację zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres,
z którego została wysłana reklamacja, lub na wskazany adres korespondencyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej. Decyzja w przedmiocie reklamacji w ramach postępowania reklamacyjnego objętego niniejszym Regulaminem nie wyklucza prawa Klienta Generali do dochodzenia swoich uprawnień na zasadach ogólnych, w tym występując na drogę postępowania sądowego.

 

§ 5 Dane osobowe

 1. Administrator danych osobowych

Administratorami danych osobowych Uczestników Promocji jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
z siedzibami w Warszawie. Z Administratorem można się skontaktować listownie na adres: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, przez e-mail: centrumklienta@generali.pl lub telefonicznie: 913 913 913.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik Promocji może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez stronę internetową www.generali.pl; pod adresem e-mail: iod@generali.pl; lub pisemnie na adres wskazany w ust. 1.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Uczestnika Promocji będą przetwarzane w celu:

  1. w celu udziału w Promocji (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym1, jeżeli Uczestnik złoży taką reklamację w związku z udziałem w Promocji; (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Generali (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celu oferowania Uczestnikowi Promocji produktów i usług podmiotów z Grupy Generali bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Uczestnika Promocji, czyli profilowania, za dobrowolną zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Powyższe nie uchybia prawu przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia, o czym Uczestnik Promocji został poinformowany przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

 1. Prawo do sprzeciwu
  1. W każdej chwili Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie ust. 3 pkt 3 - 6.
  2. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Generali za pośrednictwem strony internetowej www.generali.pl; dzwoniąc na infolinię
   o numerze 913 913 913; wysyłając e-mail na adres: iod@generali.pl lub pisemnie na adres wskazany w ust. 1.
 2. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez Generali w okresie brania udziału w Promocji, a także przez okres przedawnienia roszczeń. Nie uchybia to prawu Generali do przechowywania danych osobowych przez inny okres w związku z wyrażeniem przez Uczestnika Promocji zgody marketingowej lub komunikacyjnej.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Generali powierzyło przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji w celu organizacji Programu Promocji i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Generali lub w/w podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itp.).

 1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Uczestnikowi Promocji przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem;
  2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  3. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  4. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi; 
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji – bez podania danych osobowych nie jest możliwe wzięcie udziału w Promocji.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Promocja obowiązuje od dnia  07.03.2024 do 31.12.2024
 2. Każdy Uczestnik Promocji może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w Promocji, przesyłając na adres mailowy program.rabatowy@generali.pl prośbę o cofnięcie pobrania kodu, pod warunkiem że kod nie został jeszcze wykorzystany.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji w dowolnym momencie, co nie będzie naruszać praw Uczestników Promocji nabytych przed dokonaniem zmiany.
 4. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Generali może zakończyć Promocję lub dokonać zmian w Regulaminie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Generali opublikuje informację na Stronie Internetowej, ze stosownym wyprzedzeniem. W takim przypadku wszelkie uprawnienia nabyte przez Uczestników Promocji przed datą zakończenia Promocji lub zmiany Regulaminu będą realizowane aż do ich pełnego wykorzystania.
 5. Niniejsza Akcja nie stanowi sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 ro podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350).
 6. Po zakończeniu okresu obowiązywania Promocji nowe Rabaty nie są przyznawane.
 7. Lista Polis może być rozszerzona o dodatkowe ubezpieczenia/nazwy produktów ofertowanych przez Generali, których posiadanie umożliwia rejestrację w Programie Rabatowym Generali i uprawnia Klientów Generali do udziału w Programie Rabatowym i Promocjach. Zmieniona Lista Polis zostanie każdorazowo opublikowania na Platformie Rabatowej  na 14 dni przed zmianą.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Data  5.02.2024

 

Załącznik 1a – Oferta Produktowa

 1. Kody Rabatowe mogą zostać użyte do zakupienia produktów z całej oferty portalu dietly.pl oraz aplikacji mobilnej Dietly
  1. Oferta 1 –120 zł rabatu na pierwsze zamówienie na Dietly przy zamówieniu za min 900zł (zniżka wynikająca z Kodu).
 2. Kody są jednorazowego użytku.
 3. Każdy Kod rabatowy ma swoją datę ważności
 4. Rabat obowiązuje na cały asortyment dostępny na Dietly oraz łączy się z innymi promocjami dostępnymi na www.dietly.pl/promocje
 5. Rabat obowiązuje przy minimalnej kwocie zamówienia 900 zł
 6. Rabat obowiązuje przy pierwszym zamówieniu na stronie dietly.pl lub w aplikacji Dietly
 7. Generali informuje, że lista ofert może być rozszerzona o dodatkowe oferty niewymienione w ust., 1 powyżej, które również mogą być zakupione z wykorzystaniem Kodu Rabatowego. Informacja o zmianie listy produktów wymienionych w ust. 1 powyżej zostanie opublikowana w formie zmiany niniejszego załącznika i opublikowania na Platformie Rabatowej.

 

 

Partnerzy