Dom i ogród

20% rabatu na produkty dla dzieci
na www.Effiki.pl
Przejdź na stronę www Partnera
Rabaty
Regulamin
Lista placówek
kod
Aby pobrać rabat
Opis oferty

Effiki® to nie tylko marka – to prawdziwa opowieść o trosce, kreatywności i niepowtarzalnym uroku dzieciństwa. Od 2010 roku produkty Effiki nie tylko otulają dzieci, dając komfort i miękkość, ale także tworzą niezapomniane chwile pełne radości i magii. Dzięki najwyższej jakości materiałom i wyjątkowym wzorom Effiki staje się nieodłącznym towarzyszem w pięknej podróży rodzicielstwa, dbając o każdy uśmiech, każdą przytulaną chwilę i każdy magiczny moment.

Dołącz do Effiki i odkryj, jak możemy uczynić dzieciństwo jeszcze bardziej wyjątkowym! Idealne na prezent!

Możesz pobrać 1 KOD RABATOWY wielokrotnego użytku, który możesz użyć 3 razy.

Jak skorzystać z rabatu?
O czym warto pamiętać?
Regulamin promocji

Regulamin Promocji Generali –  Effiki

Regulamin obowiązuje od dnia 16.04.2024 do 31.12.2025

Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 25952, kapitał zakładowy 63 500 000 PLN wpłacony w całości, NIP 521-28-87-341, oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 236 509 000 PLN wpłacony w całości, NIP 526-23-49-108, należące do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS pod nr 26, w ramach Programu Rabatowego Generali zwanego dalej „Promocją Generali – Effiki

 1. lub „Promocją”.
 2. Program Rabatowy Generali został opracowany i jest obsługiwany przez Generali oraz Agencję i wykorzystywany jest do budowania lojalności klientów oraz budowania rozpoznawalności marki Generali.

 

§ 1 Definicje

Niektóre pojęcia użyte w tym Regulaminie mają specjalne znaczenie. Poniżej znajdziesz ich objaśnienia.

Aktywna polisa – polisa potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia z Generali, za którą została opłacona składka, a okres ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z tej umowy przypada w całości lub w części w czasie trwania Promocji. Niezależnie od daty wystawienia polisy lub zawarcia umowy ubezpieczenia i zapłacona została składka w wysokości i terminie wskazanym w  ww. umowie; 

Generali – Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 25952, kapitał zakładowy 63 500 000 PLN wpłacony w całości, NIP 521-28-87-341 oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 236 509 000 PLN wpłacony w całości, NIP 526-23-49-108, należąca do Grupy Generali, figurująca w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS pod numerem 26.

Agencja – i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, odpowiadająca za utrzymanie platformy (dalej: Platforma rabatowa) służącej do obsługi Promocji prowadzonych przez Generali we współpracy z partnerami zewnętrznymi Generali (w tym również prowadzonych dla marki Generali AGRO, która jest znakiem towarowym Generali).

Klient Generali – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą spełniła warunki udziału w Programie Rabatowym Generali oraz Promocji, która posiada przynajmniej jedną Aktywną polisę wymienioną na Liście polis.

Kod Rabatowy – kod alfanumeryczny w postaci ciągu znaków wygenerowany przez Partnera i przekazany Generali, upoważniający Uczestnika Promocji do skorzystania z upustu cenowego udzielonego przez Partnera w wysokości określonej w Załączniku nr 1a do Regulaminu.

Karta Rabatowa – karta przekazana przez Generali Partnerowi Biznesowemu lub MSA zawierająca Kody Rabatowe.

Lista Polis – lista rodzajów ubezpieczeń/nazw produktów oferowanych przez Generali, których posiadanie umożliwia rejestrację w Programie Rabatowym Generali. Lista Polis jest dostępna na Platformie Rabatowej (https://rabaty.generali.pl/pdf/generali_polisy.pdf).

Menedżer Sprzedaży Agencyjnej (dalej MSA) – osoba fizyczna współpracująca z Generali na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

Oferta produktowa – produkty, które zostaną udostępnione przez Partnera, na które przysługuje Uczestnikowi Promocji zniżka wynikająca z Kodu Rabatowego. Produkty dostępne w ramach Oferty Produktowej mogą być zmienione na mocy pisemnego porozumienia stron. Zakres Oferty Produktowej znajduje się w Załączniku nr 1a do niniejszego Regulaminu.

Partner - Effiki sp zoo ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze NIP 5441539475 będący właścicielem sklepu internetowego www.effiki.pl, który świadczy na rzecz Uczestników Promocji usługi związane z realizacją Promocji, na zasadach określonych w Regulaminie.

Partner Biznesowy – agent ubezpieczeniowy Generali lub osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne na rzecz agenta ubezpieczeniowego Generali oraz inna osoba współpracująca z Generali.

Platforma Rabatowa – strona internetowa udostępniona Generali przez Agencję, w której Klienci Generali mają możliwość zapoznania się z regulaminami, mogą zarejestrować się do Programu Rabatowego, a także pobierać Kody Rabatowe do prezentowanych Ofert Produktowych Partnerów.

Regulamin Programu Rabatowego Generali – zbiór zasad regulujących świadczenie usług za pośrednictwem Platformy Rabatowej. Regulamin Programu Rabatowego Generali jest dostępny na Platformie Rabatowej.

Rabat – upust cenowy w wysokości wynikającej z Kodu Rabatowego udzielony przez Partnera Uczestnikowi Promocji na produkty z Oferty produktowej.

Regulamin – dokument określający zasady Promocji.

Strona internetowa – strona internetowa Generali dostępna pod adresem www.generali.pl.

Ubezpieczenie Generali – jeden z produktów wymienionych na Liście Polis, który umożliwia rejestrację w Programie.

Uczestnik Promocji – Klient Generali, Partner Biznesowy lub Menadżer Sprzedaży Agencyjnej.

 

§ 2 Zasady Promocji 

 1. Regulamin określa zasady Promocji, w której mogą uczestniczyć Klienci Generali posiadający Aktywną polisę Ubezpieczenia Generali oraz Partnerzy Biznesowi i MSA, którzy zaakceptowali Regulamin.
 2. W Promocji nie mogą uczestniczyć Klienci Generali:
  1. którzy w przeszłości podali nieprawdziwe dane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia lub w związku z zaistnieniem szkody lub w inny sposób świadomie działali na szkodę Generali;
  2. którzy posiadają w stosunku do Generali zaległości w zapłacie składki lub raty składki.
 3. Uczestnik Promocji nabywa prawo do otrzymania Kodu Rabatowego wyłącznie jeśli spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Prawo do Rabatu wynikające z posiadania Kodu Rabatowego nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
 5. Regulamin dostępny jest na Platformie Rabatowej oraz w siedzibie spółki i w placówkach terenowych.

 

§ 3 Szczegółowe zasady przyznawania Rabatów

 1. Klient Generali nabywa prawo do Kodu Rabatowego z chwilą zawarcia i opłacenia pierwszej składki Umowy Ubezpieczenia w Generali i przysługuje mu ono przez cały okres obowiązywania umowy Ubezpieczenia Generali z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 i kolejne.
 2. Warunkiem przystąpienia Klienta Generali do Promocji, poza spełnieniem warunku wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest rejestracja na Platformie Rabatowej zgodnie z Regulaminem Programu Rabatowego Generali.
 3. Przydzielenie Kodu Rabatowego Klientowi Generali odbywa się na Platformie Rabatowej po rejestracji Klienta, akceptacji udziału w Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz kliknięciu w pole „Pobierz kod rabatowy” przy jednej z Ofert Produktowych Partnera. Pobranie Kodu Rabatowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Kod Rabatowy zostanie wyświetlony po kliknięciu w pole „Pobierz kod rabatowy”. Klient Generali ma możliwość przesłania Kodu Rabatowego na adres mailowy podany podczas Rejestracji lub przesłania go jako sms na numer telefonu podany podczas Rejestracji.
 5. Partner Biznesowy lub MSA uzyskuje prawo do Kodu Rabatowego decyzją biznesową Generali.
 6. Kody Rabatowe są przydzielane Partnerom Biznesowym i MSA:
  1. wybranym Partnerom Biznesowym na Platformie Rabatowej po rejestracji Partnera Biznesowego, zgodnie z Regulaminem Programu Rabatowego dla Pośredników Generali, akceptacji udziału w Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz kliknięciu w pole „Pobierz kod rabatowy” przy jednej z Ofert Produktowych Partnera. Pobranie Kodu Rabatowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Partner Biznesowy ma możliwość przesłania Kodu Rabatowego na adres mailowy podany podczas Rejestracji lub przesłania go jako sms na numer telefonu podany podczas Rejestracji;
  2. poza Platformą Rabatową za pomocą Karty Rabatowej przesłanej w formie elektronicznej lub przekazanej w formie papierowej.
 7. Uczestnicy Promocji posiadający Kod Rabatowy mają możliwość zakupu produktów Partnera z uwzględnieniem Rabatu w wysokości prezentowanej na Platformie Rabatowej oraz w Ofercie Produktowej. Wysokość Rabatów określa Załącznik nr 1a do Regulaminu.
 8. Rabat zostaje udzielony Klientowi Generali po wprowadzeniu przez Klienta Generali Kodu Rabatowego podczas zakupów produktów z Oferty Produktowej za pośrednictwem strony internetowej Partnera.
 9. Rabat przyznawany w ramach Promocji nie podlega sumowaniu ze zniżkami z innych programów promocyjnych organizowanych przez Generali. Jeśli dana osoba spełnia warunki uzyskania Rabatu na podstawie niniejszego Regulaminu i jednocześnie spełnia warunki uzyskania innej zniżki, to otrzyma wyłącznie jedną wybraną przez siebie zniżkę. Jeśli Klient posiada więcej niż jeden Kod Rabatowy, to w ramach jednej transakcji może wykorzystać tylko jeden Kod Rabatowy.
 10. Każdemu Klientowi Generali, który spełnia warunki Regulaminu, przysługuje 1 Kod Rabatowy na rok do każdej Oferty Produktowej.
 11. Realizacja wybranej przez Uczestnika Promocji oferty z Oferty Produktowej Partnera realizowana jest wyłącznie poprzez stronę www.effiki.pl

 

§ 4 Reklamacje

 1. Osoba, która uważa, że jej prawa związane z uczestnictwem w Promocji zostały naruszone, ma prawo zgłosić reklamację do Generali.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia na podany adres mailowy Generali, na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu, jednakże termin może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Generali. Składający reklamację zostanie poinformowany o przedłużającym się ponad 30 dni kalendarzowych terminie rozpatrywania reklamacji.
 3. Reklamacje można składać na jeden ze sposobów:

•     ustnie, tj. telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu +48 913 913 913 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) lub osobiście w siedzibie lub jednostce Generali obsługującej Klienta,

•     w formie pisemnej – doręczyć osobiście lub przesyłką pocztową na adres siedziby Generali:
Generali T.U. SA
ul. Senatorska 18,
00-082 Warszawa
z dopiskiem: Reklamacja dot. Promocji „Promocja Generali – Effiki

•  w formie elektronicznej, wysyłając mejla na adres: program.rabatowy@generali.pl. W tytule mejla należy wpisać: „Reklamacja: Promocja Generali –     Effiki

O decyzji składający reklamację zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres, z którego została wysłana reklamacja, lub na wskazany adres korespondencyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej. Decyzja w przedmiocie reklamacji w ramach postępowania reklamacyjnego objętego niniejszym Regulaminem nie wyklucza prawa Klienta Generali do dochodzenia swoich uprawnień na zasadach ogólnych, w tym występując na drogę postępowania sądowego.

 

§ 5 Dane osobowe

 1. Administrator danych osobowych

Administratorami danych osobowych Uczestników Promocji są Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibami w Warszawie. Z Administratorem można się skontaktować listownie, pisząc na adres: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa. Można także prowadzić korespondencję elektroniczną, pisząc na adres centrumklienta@generali.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem: 913 913 913.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik Promocji może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez stronę internetową www.generali.pl. Do Inspektora Ochrony Danych można pisać na adres iod@generali.pl lub kontaktować się tradycyjną korespondencją, pisząc na adres wskazany w ust. 1.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Uczestnika Promocji będą przetwarzane w celu:

  1. udziału w Promocji (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym1, jeżeli Uczestnik złoży taką reklamację w związku z udziałem w Promocji; (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Generali (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. oferowania Uczestnikowi Promocji produktów i usług podmiotów z Grupy Generali bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Uczestnika Promocji, czyli profilowania, za dobrowolną zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Powyższe nie uchybia prawu przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia, o czym Uczestnik Promocji został poinformowany przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

 1. Prawo do sprzeciwu
  1. W każdej chwili Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie ust. 3 pkt 3 - 6.
  2. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Generali za pośrednictwem strony internetowej www.generali.pl; dzwoniąc na infolinię
   pod numer 913 913 913; wysyłając e-mail na adres: iod@generali.pl lub pisemnie na adres wskazany w ust. 1.
 2. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez Generali w okresie brania udziału w Promocji, a także przez okres przedawnienia roszczeń. Nie uchybia to prawu Generali do przechowywania danych osobowych przez inny okres w związku z wyrażeniem przez Uczestnika Promocji zgody marketingowej lub komunikacyjnej.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Generali powierzyło przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji w celu organizacji Programu Promocji i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Generali lub ww. podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itp.).

 1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Uczestnikowi Promocji przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem;
  2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  3. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  4. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi; 
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Promocji – bez podania danych osobowych nie jest możliwy udział w Promocji.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Promocja obowiązuje od dnia 16.04.2024 do 31.12.2025
 2. Każdy Uczestnik Promocji może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w Promocji, przesyłając na adres mailowy program.rabatowy@generali.pl prośbę o cofnięcie pobrania kodu, pod warunkiem, że kod nie został jeszcze wykorzystany.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji w dowolnym momencie, co nie będzie naruszać praw Uczestników Promocji nabytych przed dokonaniem zmiany.
 4. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Generali może zakończyć Promocję lub dokonać zmian w Regulaminie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Generali opublikuje informację na stronie internetowej ze stosownym wyprzedzeniem. W takim przypadku wszelkie uprawnienia nabyte przez Uczestników Promocji przed datą zakończenia Promocji lub zmiany Regulaminu będą realizowane aż do ich pełnego wykorzystania.
 5. Niniejsza Akcja nie stanowi sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350).
 6. Po zakończeniu okresu obowiązywania Promocji nowe Rabaty nie są przyznawane.
 7. Lista Polis może być rozszerzona o dodatkowe ubezpieczenia/nazwy produktów oferowanych przez Generali, których posiadanie umożliwia rejestrację w Programie Rabatowym Generali i uprawnia Klientów Generali do udziału w Programie Rabatowym i Promocjach. Zmieniona Lista Polis zostanie każdorazowo opublikowania na Platformie Rabatowej na 14 dni przed zmianą.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Data 25.03.2024

 

Załącznik 1a – Oferta Produktowa

 1. Kody Rabatowe mogą zostać użyte do zakupienia produktów z całej oferty portalu www.effiki.pl
  1. Oferta 1 – 20% rabatu na dostępne na stronie www.effiki.pl (zniżka wynikająca z Kodu).
 2. Kody są wielokrotnego użytku.
 3. Kodu rabatowego można użyć 3 razy, przy użyciu jednego adresu mailowego.
 4. Rabat wynikający z Kodu rabatowego obowiązuje na produkty nieprzecenione.
 5. Rabat nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Partnera.
 6. Generali informuje, że lista ofert może być rozszerzona o dodatkowe oferty, które również mogą być zakupione z wykorzystaniem Kodu Rabatowego. Informacja o zmianie listy ofert zostanie opublikowana w formie zmiany niniejszego załącznika i opublikowania na Platformie Rabatowej.

 

Partnerzy